Regulamin Kina

Regulamin określa zasady utrzymania i funkcjonowania kina należącego do sieci Kina za Rogiem. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, bezpieczeństwa oraz odpowiednich standardów przyjętych przez sieć KzR.

Definicje: 
  • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady obowiązujące w kinach sieci KzR. 
  • KzR – Kino za Rogiem, sieć kin obsługująca KzR sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 61. 
  • Widz – każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez sieć KzR. 
  • Sala Kinowa – sala, na której odbywają się projekcje lub wydarzenia. 
  • Repertuar – wykaz seansów i wydarzeń odbywających się w kinie zawierający datę i godzinę ich rozpoczęcia. 
  • Seans – projekcja utworu audiowizualnego filmu, dokumentu. 
  • Wydarzenie – specjalne zaplanowane spotkanie ujęte w repertuarze, organizowane przez kino. 
  • Transmisja na żywo – przekaz audiowizualny w czasie rzeczywistym. 


Postanowienia ogólne 
1. Wstęp do kina jest możliwy dla każdej osoby.
2. Okrycia wierzchnie zostawia się w szatni na parterze.
3. Podczas seansów filmowych zabrania się:
3.1. dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku (zgodnie z Ustawą o prawach autorskich Dz. U. 994     Nr 43 poz. 170 z dnia 04.04.1994 r.)
3.2. korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń zakłócających oglądanie filmu,
3.3. spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
3.4. zażywania środków odurzających,
3.5. głośnego, niestosownego zachowania się (nie chrup, nie siorb, nie szeleść, nie spóźniaj się, nie ściągaj butów, nie kop i nie rozpinaj foteli, nie ignoruj zachowań swoich dzieci/podopiecznych, nie rozmawiaj, itd.),
3.6. śmiecenia,
3.7. użytkowania wyposażenia kina niezgodnie z przeznaczeniem,
3.8. niszczenia mienia kina,
3.9. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących.

W przypadku łamania w/w zakazów animator kina ma prawo wyprosić widza z kina, wezwania ochrony obiektu i Policji. Osoby niszczące mienie kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

4. Animator kina może odmówić wstępu na salę kinową w następujących przypadkach:
4.1. pokaz seansu nie jest możliwy, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z powodu awarii lub przypadków losowych niezależnych od kina,
4.2. widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, ma przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoich zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,
4.3. widz nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie,
4.4. widz nie spełnia wymogu granicy wieku (13 rok życia), od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie bez opieki dorosłej,
4.5. jest 100% obłożenie sali.

5. Grupy zorganizowane zawsze przychodzą z opiekunami:
5.1. Grupa do 15 podopiecznych do 10 roku życia – od 2 do 5 opiekunów,
5.2. Grupa do 15 podopiecznych od 10 do 16 roku życia – od 1 do 3 opiekunów,
5.3. Grupa do 15 podopiecznych powyżej 16 roku życia – 1 opiekun.

Postanowienia końcowe 
1. Repertuar Kina dostępny jest na:
1.1. stronie internetowej www.bibliotekabielany.waw.pl,
1.2. na afiszu przed wejściem do kina,
1.3. na podstronie kina na portalu www.kinozarogiem.pl,
1.4. na FB: www.facebook.com/kinozarogiembielany,
1.5. w formie ulotek w siedzibie Kina na ul. Z. Romaszewskiego 19.
2. Dane teleadresowe: ul. Z. Romaszewskiego 19, 01-874 Warszawa; telefon: 22 663 83 14; faks: 22 669 60 12; e-mail: kinozarogiem@bibliotekabielany.waw.pl.
3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza spowodowane udziałem w seansie.
4. Kino nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych lub zagubionych w kinie.
5. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
6. Bezpłatny udział w seansie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kina za Rogiem w Bibliotece.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.01.2015 roku.

Copyright © 2014-2018 Kino za Rogiem - Biblioteka Bielany Warszawa , Blogger